user image

Dharmendra Kumar22

UP Board 10th Class 2021 (For Hindi Medium Students)
About UP Board Crash Course
3 years ago

कर्म

user image

Satakshi Gupta

3 years ago

साधारण बोलचालको भाषामा कर्मको अर्थ हुन्छ 'क्रिया'। व्याकरणमा क्रिया भन्नाले निष्पाद्यमान फलको आश्रयलाई कर्म भन्छन्। "राम घर जान्छ' यस उदाहरणमा "घर" गमन क्रियाको फलको आश्रय हुने नाताले "जानु क्रिया'लाई कर्म मानिन्छ।

user image

Sumit Pandey

3 years ago

शरीर वाणी, मन से की गई क्रिया कर्म कहलाती है

user image

Kajal Mishra

3 years ago

object

Recent Doubts

Close [x]